Zoznam pojmov a slovných spojení

ATP

Je chemická zlúčenina. Slúži predovšetkým ako prenášač fosfátu v rámci energetického metabolizmu bunky a univerzálny zdroj energie všetkých živých organizmov. 

 

Autori definície:

Cukrový metabolizmus

Je opakom tukového metabolizmu. Ide o laické pomenovanie nízkeho stupňa metabolickej efektivity. Ľudia s cukrovým metabolizmom trpia metabolickou negramotnosťou, niekedy aj metabolickými poškodeniami. 

Autori definície:

Čiastočné hladovanie

Je to situácia, kedy sa medzi jedlami realizuje prestávka od 14 do 24 hodín (včítane spánku), prípadne dlhšie.

Autori definície:

De novo lipogenéza

Ide o komplexnú metabolickú cestu, ktorú telo prísne reguluje. Za bežných okolností de novo lipogenéza nastáva vtedy, ak jedinec konzumuje príliš mnoho sacharidov, ktoré nemá kam ukladať (alebo je inzulínovo rezistentný), pretože zásoby pečeňového i svalového glykogénu sú naplnené.

Autori definície:

Energetický metabolizmus mozgu

K skúmaniu mozgu v tomto smere prispela azda najviac vedecká práca profesora Georga F. Cahilla. Ten sa zameriaval na výskum metabolizmu a terapeutický účinok ketónov.

Autori definície:

Ganshorn PowerCube Ergo

Prístroj, na ktorom sa dá realizovať spiroergometrické vyšetrenie. Na tento prístroj a jeho generované výstupy (v excel formáte) sú nastavené všetky databázové vzorce, výpočty a algoritmy v aplikácii MET/FLEX. 

Autori definície:

Glukózový deficit

Na glukózový deficit je najcitlivejší mozog (energetický metabolizmus mozgu). V preklade to laicky znamená situáciu, kedy cez výživové zmeny nastal veľký deficit glukózy, na ktorej príjem boli ostatné časti metabolizmu navyknuté. 

Autori definície:

Glykogén

Je vysoko molekulárny glukózový polymér, ktorý si telo uskladňuje v pečeni (80 - 120g) a vo svaloch (200 - 400g, výnimočne aj 1000g), čo predstavuje energetickú zásobu priemerne 2000 kcal. 

Autori definície:

Hladofóbia

Je slangový pojem, ktorým vyjadrujeme duševný stav človeka, ktorý nedokáže ustáť pocit hladu (prázdneho žalúdka). Hlad je pre neho príliš silný a stresujúci faktor, preto konzumácia jedla je nevyhnutnosť.

Autori definície:

Horméza

Je fenomén, ktorým sa označuje hormetický efekt. Ide o tézu, že malé množstvo toxických či inak stresujúcich látok pomáha stimulovať výkonnosť našej imunitnej sústavy či metabolizmu. 

Autori definície:

Ketogenická strava

Ide o výživový smer, v ktorom sa konzumácia sacharidov, ako jedného z troch základných makronutrientov, znižuje po 50 g / deň. Pomocou ketogénnej stravy je možné dostať sa do výraznej nutričnej ketózy (1 - 5 mmol ketónov / L krvi), ktorá môže mať opodstatnenie v metabolických terapiách. 

 

Autori definície:

Ketóny

Sú vo vode rozpustné molekuly (acetoacetát, beta-hydroxybutyrát), ktoré sú dôležitým palivom ľudského mozgu a iných orgánov počas predĺženého hladovania alebo ketogenickej stravy. Majú silný metabolický účinok a pri niektorých chronických ochoreniach môžu mať až terapeutický účinok.

Autori definície:

Laktátová acidóza (LA)

Vzniká pri intenzívnej alebo veľmi intenzívnej fyzickej svalovej práci, kedy kyslík nezásobuje dostatočne pracujúce svaly (mitochondrie) a vzniká mnoho laktátu, ktorý nie je možné ďalej spracovávať ako zdroj energie (premenou na pyruvát).

Autori definície:

Metabolická flexibilita

Má niekoľko stupňov a nachádza sa na opačnom metabolickom spektre ako metabolická negramotnosť. Je to metabolický stav, kedy tvorba ATP energie do vysokého percenta z maxima (VO2MAX) je tvorená najmä z tukových zdrojov (mastné kyseliny, ketóny), pričom vzniká minimálny metabolický stres.

Autori definície:

Metabolická kondícia

Fyzická kondícia a metabolická kondícia sú dve veľmi rôzne veličiny. Metabolická kondícia sa dá sledovať pomocou spiroergometrického vyšetrenia, ktoré dokáže za jedno vyšetrenie (fyzický záťažový test) nazbierať v priemere 3000 dát. Analýza týchto dát nám ukáže v akom stave je metabolické zdravie jedinca, či disponuje metabolickou flexibilitou alebo metabolickou negramotnosťou.

Autori definície:

Metabolická kríza

Je paradoxná energetická situácia pri fyzickom výkone, kedy sa na tele človeka nachádza bohatá energetická zásoba (najmä v tukoch), ale športovec začína pociťovať energetický pád výkonu, alebo už rovno aj metabolické zlyhanie. 

Autori definície:

Metabolická mašinéria

Je to laický či skôr slangový neodborný pojem, ktorý zahŕňa celú enzymatickú, transportnú a inú metabolickú výbavu, ktorá sa zúčastňuje na tvorbe ATP a vôbec fungovaní metabolizmu. 

Autori definície:

Metabolická negramotnosť

Má niekoľko stupňov a je opakom metabolickej flexibility. Je to stav, kedy metabolická odpoveď organizmu človeka na fyzickú záťaž (pri spiroergometrii) by sa dala definovať ako silný glykolytický režim. 

Autori definície:

Metabolická odpoveď

Ide o kvantifikovateľný (merateľný) zber dát, pomocou spiroergometrických prístrojov, ktoré za jeden test dokážu zozbierať priemerne 3000 dát. Test sa môže vykonávať v pokoji alebo počas fyzickej záťaže. 

Autori definície:

Metabolická postupka

Je slangovo označená forma metabolického programovania, ktoré rešpektuje aktuálnu metabolickú realitu jedinca.

Autori definície:

Metabolická realita

Stav metabolizmu, ktorý je definovateľný cez objektívne ukazovatele (zber dát), čo umožňujú spiroergometrické prístroje.

Autori definície:

Metabolická terapia

V budúcnosti sa bude jednať o lekársky akceptovanú stratégiu (metabolické programovanie), ktorá bude odstraňovať príčiny metabolických porúch, ktorých dôsledkom sú mnohé dnešné civilizačné ochorenia (diabetes, metabolický syndróm, rakovina, Parkinson, Alzheimer a ďalšie degeneračné ochorenia).

Autori definície:

Metabolická trénovanosť

Sa dá definovať ako schopnosť organizmu efektívne sa vyrovnať so zvýšeným metabolickým stresom, najmä počas fyzickej záťaže. Poukazuje na kvalitu stavu nielen srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy, ale aj na kvalitu a efektivitu pracujúcich mitochondrií vo svalových bunkách.

Autori definície:

Metabolická závislosť na glukóze

Ide o metabolický fenomén, ktorý súvisí s energetickým metabolizmom mozgu. Ľudia so silne pracujúcim cukrovým metabolizmom a nízkym skóre metabolickej efektivity pravidelne zažívajú mentálnu hmlu a pri športových výkonoch zažívajú veľmi často aj metabolickú krízu. 

Autori definície:

Metabolická zóna

Je stav, kedy sa vďaka výživovým opatreniam hladina ketónov v krvi pohybuje medzi 0,5 až 5,0 mmol / liter. Ide o stav, v ktorom by mali nastať prvé pozitívne metabolické zmeny a využíva sa ako základná modalita predovšetkým v metabolickom tréningu a v metabolických terapiách.

Autori definície:

Metabolické poškodenie / dysfunkcia

Nie je zatiaľ presne definovaný pojem a žiada si stanovovanie konkrétnejších diagnostických kritérií (v porovnaní s čím a vzhľadom na čo), ktoré by mal mať na starosti špeciálne vyškolený lekár.

Autori definície:

Metabolické programovanie

Stratégie a postupy metabolického programovania budú vychádzať z metabolickej reality jedinca. Presné postupy sú a budú predmetom ďalšieho skúmania.

Autori definície:

Metabolické zdravie

Je opakom metabolického poškodenia. Jedným zo znakov metabolického zdravia je zvýšená funkčnosť bunkových mitochondrií.

Autori definície:

Metabolické zlyhanie

Je to energeticky paradoxný stav, kedy športovec “narazil na stenu” (bonking, hitting the wall), čo v preklade znamená, že nie je schopný už ďalej vykonávať fyzický výkon a to i napriek tomu, že na tele má k dispozícii enormné množstvo energetických zásob v podobe podkožného tuku. 

Autori definície:

Metabolické znásilnenie

Ide o podobný jav, ako pri metabolickom zločine. Na rozdiel od metabolického zločinu však ide iba o krátkodobé efekty, ktoré nemusia končiť poškodeným zdravým. 

Autori definície:

Metabolický kompromis

Smeruje k výživovým opatreniam, ktoré akceptujú metabolickú realitu jedinca s cieľom dosiahnuť v budúcnosti lepšie skóre metabolickej efektivity pomocou hormetického efektu. Napríklad ľudia s veľmi rýchlym cukrovým metabolizmom a metabolickou negramotnosťou nie sú schopní vydržať nutričnú ketózu a tá u nich predstavuje negatívny hormetický efekt. 

Autori definície:

Metabolický stres

Môže to byť napríklad stúpajúca fyzická záťaž, kedy celý organizmus musí adekvátne reagovať na požiadavku svalov prijímať kyslík (O2) a vyrovnať sa s produkciou oxidu uhličitého (CO2), prípadne laktátu. 

Autori definície:

Metabolický syndróm

Sa označuje ako spojenie viacerých ochorení a rizikových faktorov. Ide o súbor klinických prejavov a biochemických odchýlok, ktoré zvyšujú riziko aterosklerózy či iných zdravotných komplikácií. 

Autori definície:

Metabolický tréner

V budúcnosti sa bude jednať o odborne kvalifikovanú osobu, ktorá v súčinnosti so špecializovaným lekárom budú pomocou metabolickej terapie zlepšovať metabolickú realitu jedinca tak, aby mu pomohli dostať sa z metabolického poškodenia či metabolickej negramotnosti, až k metabolickej flexibilite, čiže k vyššiemu metabolickému zdraviu.

Autori definície:

Metabolický wellness

Ide o laický pojem, pomocou ktorého by sa dal vyjadriť vysoký stupeň metabolickej efektivity, ktorá sa odráža vo vysokom metabolickom zdraví. Jedinec, ktorý disponuje metabolickým wellness nezažíva žiaden agresívny hlad (hladofóbiu) ani v čase, kedy dlhšie nemá k dispozícii jedlo. 

Autori definície:

Metabolický zločin

Ide o pojem, ktorý zatiaľ nemá veľmi konkrétne stanovenú definíciu. Ide však o dlhodobo realizované odporúčania pod dozorom, ktoré jedincovi objektívne spôsobujú metabolické poškodenia (stratu zdravia). 

Autori definície:

Mitochondrie

Ide o veľmi malé organizmy (podobné baktériám) s vlastnou DNA, ktoré sa nachádzajú vo väčšine ľudských buniek, v ktorých za pomoci kyslíka vytvárajú bunkovú energiu (ATP).

 

Autori definície:

Nízkosacharidová strava

Ide o výživový smer, v ktorom sa konzumácia sacharidov, ako jedného z troch základných makronutrientov, znižuje zhruba pod 150 g / deň. Pomocou nízkosacharidovej diéty je možné dostať sa do miernej nutričnej ketózy (0,5 - 1 mmol ketónov / L), ktorá môže mať opodstatnenie v metabolických terapiách.

 

Autori definície:

Nutričná ketóza

Je bezpečný metabolický stav, kedy sa ako dominantné palivo takmer pre celé telo využívajú tuky a ketóny (včítane energetického metabolizmu mozgu). Hladina ketónov v krvi dosahuje hladinu 1 – 5 mmol/L.

 

Autori definície:

Sacharidy

Sacharidy, inak nazývané uhľohydráty, karbohydráty alebo ľudovo povedané cukry, sú jednou z troch základných makroživín vo výžive človeka (tuky, sacharidy, bielkoviny). Sacharidy, v podobe ako ich poznáme dnes, sa objavili vo výžive človeka len asi 10.000 rokov pred n.l. Neexistuje potravina, ktorá by mala silnejší fyziologický vplyv na metabolizmus človeka, ako práve sacharidy. 

Autori definície:

Skóre metabolickej efektivity

Na meranie efektivity metabolizmu používame spiroergometrické vyšetrenie. Za jeden test o svojom tele nazbierate priemerne 3000 dát. Niektoré dáta sú viac a niektoré menej dôležité a skóre metabolickej efektivity analyzuje tie najdôležitejšie dáta, ak ide o vašu metabolickú realitu. 

Autori definície:

Spiroergometria

Odbornou skratkou aj CPET (Cardiopulmonary Exercise Testing), je špeciálne odborné vyšetrenie. Ide o zber dát o ľudskom tele pomocou prístrojov (napríklad Ganshor PowerCube Ergo), ktoré sa na analýzu zdravotného stavu pacientov používajú od 80-tych rokov minulého storočia. 

Autori definície:

Tréning pečene

Ide o laický výraz pre lepšie pochopenie funkcie pečene, ktorá reguluje metabolické procesy. Tá funguje inak u metabolicky flexibilnej osoby (tukový metabolizmus), ako u metabolicky negramotnej osoby (cukrový metabolizmus). 

Autori definície:

Tukový metabolizmus

Je opakom cukrového metabolizmu. Ide o laické pomenovanie zdravo fungujúceho metabolizmu, ktorý generuje energiu (ATP) prevažne z tukov (beta-oxidácia) a ketónov (ketolýza) za prítomnosti kyslíka.

 

Autori definície:

Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem